the short story project

search
אשתו של מנהל העבודה

מריה פרננדה אמפוארו על:

אשתו של מנהל העבודה מאת סלבה אלמדה

התשוקה היא כמו פטריה. היא משתרשת בריאות, בעיניים, בדופק. המלים נגע, שליטה, שעבוד, מחלה, לא מופיעות עד שהמגפה התפשטה יתר על המידה וגם הרצון האנושי חסר הפשר לא יכול עוד לחסל אותה. סלבה אלמאדה כתבה סיפור על התשוקה לאשת איש, אותו חטא עתיק ובו בזמן עכשווי באופן בלתי נסבל: אני רוצה את מה שאינו שלי. ואף יותר מכך: אני רוצה את מה ששלך. וביניהם, אישה שהיא לא רכושו של איש – אף על פי שחושבים שהיא רכוש – ואיש אינו מכיר את מחשבותיה ואת רצונותיה. מיהי אפוא אשתו של מנהל העבודה? מה היא חושבת על הגברים הללו שחושקים בה? מה היא חושבת על האופן שבו הם תופסים את המין הנשי? זהו סיפור על מקומן של נשים בעולם היפר-גברי, שהשלכותיו חורגות בהרבה מהעולם המסופר. סיפור שאי אפשר להפסיק לקרוא בו עד המילה האחרונה.  

 

0