search
אמיר אנגל

אמיר אנגל

אמיר אנגל חי ולמד שנים ארוכות בארצות הברית ובגרמניה. כיום הוא הוא מרצה לתרבות וספרות גרמנית באוניברסיטה העברית. הוא תמיד חשב שהשואה חיסלה את החיים היהודיים בגרמניה וגילה שלמעשה יהודים המשיכו לחיות וליצור בארץ זו גם אחרי 1945. חלק לא קטן מתשומת ליבו מוקדשת לעובדה זו. הוא קורא, מלמד ומתרגם ספרות גרמנית וגרמנית-יהודית של אחרי המלחמה.

סיפורים שבחרתי arrowBlackD


The Short Story Project C | The Short Story Project INC 2018

Lovingly crafted by Oddity&Rfesty