Write Stories
accountSlide

תוצאות חיפוש:


איך נפגשתי עם מחבר ההספד עליי

איך נפגשתי עם מחבר ההספד עליי - סיפור

יארוסלב האשק

במשך חמש-שש שנות שהותי ברוסיה נהרגתי וחוסלתי כמה פעמים על ידי ארגונים ויחידים שונים. בשובי למולדתי נוכחתי לדעת, שנתליתי שלוש פעמים, פעמיים נוריתי ופעם בותרתי על ידי קירגיזים מורדים ליד האגם קָאלֶה-אִישֵלָה. בסופו של דבר,…